ALGEMENE BEPALINGEN Stichting OTO

Theater in School is de afdeling van Stichting OTO die de schoolvoorstellingen verkoopt. Met "OTO" wordt bedoeld Stichting Onderwijs in Theater in Onderwijs, gevestigd te Haarlem. Theater in School wordt ook wel TIS genoemd.

1. Werkwijze

a. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgave exclusief omzetbelasting en zonder eventueel af te dragen eigendomsrechten

b. De Opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele afdrachten van inhoudingen en / of belastingen. Deze worden verzorgd door OTO dan wel de zelfstandige artiest.

c. Indien een optreden buiten plaats vindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een optreden ook inderdaad mogelijk is. Deze beoordeling geschiedt door de artiest. Indien een optreden niet mogelijk is, zal naar een oplossing binnenshuis gezocht worden. Indien deze oplossing niet gevonden wordt, is de opdrachtgever verplicht toch de gehele uitkoopsom en (reis)kosten te vergoeden.

d. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van de artiest en/of de aard van de gecontracteerde prestaties

e. Opdrachtgever is op de hoogte van de technische eisen van de artiest. OTO is niet verantwoordelijk voor technische tekortkomingen op de locaties.

f. Ter waarborging van de kwaliteit van de voorstelling kan ter plekke besloten worden gebruik te maken van onze eigen technische faciliteiten, zoals piano en geluid. Deze beoordeling geschiedt door de artiest in overleg met de opdrachtgever. De meerprijs van het gebruik van onze technische faciliteiten zal conform de offerte achteraf aan u worden doorberekend.

g. Indien niet wordt voldaan aan de door ons opgestelde randvoorwaarden, mag de artiest ter plekke besluiten de opdracht niet te starten. Uiteraard wordt altijd gezocht naar een oplossing. Wordt deze in overleg met de opdrachtgever niet gevonden, en blijft de situatie daardoor niet veilig of kan de artiest de gewenste kwaliteit niet leveren, dan mag de artiest de opdracht stopzetten. De enige juiste inschatting daarvan ligt bij de artiest. Opdrachtgever is verplicht de gehele uitkoopsom te vergoeden.

h. Opdrachtgever zorgt voor een veilig en speelklaar speelvlak en zaal.

i. Opdrachtgever stelt een afsluitbare kleedkamer ter beschikking.

j. Opdrachtgever zal indien mogelijk een routebeschrijving mee sturen bij het retourneren van deze overeenkomst.

k. Opdrachtgever verzorgt een parkeermogelijkheid voor de artiest en vergoedt (bij voorkeur ter plekke) eventueel gemaakte parkeerkosten aan de artiest.

l. Opdrachtgever zorgt voor de nodige consumpties (non-alcoholisch) voor de artiesten

m. Opdrachtgever zorgt voor een eenvoudige/gezonde maaltijd, indien de artiesten optreden rondom lunch/dinertijd

n. OTO is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de ruimte waar wordt opgetreden en alles wat daar toe behoort.

o. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, toegebracht aan apparatuur en/of rekwisieten door derden voor, tijdens en na het optreden.

p. Niets van de voorstelling mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

q. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijke toestemming dat Stichting OTO de persoonsgegevens gebruiken mag teneinde de voorstelling/ opdracht door ‘artiest’ te kunnen laten uitvoeren.

r. Opdrachtgever zal gedurende de contractperiode en gedurende 12 maanden na de contractperiode geen artiesten direct benaderen die in voorgenoemd contract via OTO zijn geboekt, anders dan voor informatie over invulling van geboekte voorstellingen of optredens. Deze bepaling vervalt indien de artiesten niet meer te boeken / te benaderen zijn via OTO.

2. Annuleren

a. Indien een van de artiesten door overmacht, ziekte, on- of sterfgeval verhinderd is, behoudt OTO zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren, zij zal dit zo spoedig mogelijk doen. In overleg met opdrachtgever zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen. Zo dit niet mogelijk is, vergoedt OTO aantoonbare kosten tot maximaal € 45,-. OTO zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief aan te bieden.

b. De annuleringskosten zijn als volgt:
- annulering langer dan 3 maanden voor de datum van het optreden: 30% van het tarief als vastgesteld volgens overeenkomst
- annulering vanaf 3 maanden voor de datum van het optreden: 75% van het tarief zoals vastgesteld volgens de overeenkomst
- annulering vanaf 1 maand voor de datum van optreden: 100% van het tarief als vastgesteld volgens de overeenkomst
- indien de annulering uiterlijk 5 dagen voor het geplande optreden gebeurd is, geeft OTO voor een eventueel vervangend optreden binnen 12 maanden een korting op de uitkoopsom van maximaal € 240,-

3. Betaling

a. Uiterlijk 10 dagen na de datum waarop het optreden heeft plaatsgevonden, dient 100% van het tarief aan OTO te zijn voldaan. OTO behoudt zich het recht hiervan af te wijken. OTO zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

b. Betalingen dienen te geschieden op de door OTO aangegeven wijze. In het algemeen zal OTO de verschuldigde bedragen vermelden in het contract.

c. In de eerste week van de maand waarin het optreden plaatsvindt ontvangt de opdrachtgever een factuur van OTO. Deze factuur dient binnen 10 werkdagen na het optreden te worden voldaan.

d. Indien tijdens de uitvoering van het optreden onvoorziene uitgaven noodzakelijk zijn, zullen deze, behoudens noodgevallen, slechts worden gedaan na overleg met de opdrachtgever. Deze uitgaven voldoet de opdrachtgever ter plaatse, of op een later tijdstip na ontvangst van en tweede factuur.

4. Verzuim

a. Bij overschrijding van enige betalingstermijn als bedoeld in artikel 3 is de opdrachtgever in verzuim, en is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een wettelijke rente verschuldigd van 6%, zulks tot aan de dag van de gehele voldoening.

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft OTO, in geval de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 4a, het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden en heeft zij recht op volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waarbij de kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte worden vastgesteld door Scholvinck-Incasso te Amsterdam.

Versie 2019

Klik hier voor de privacyverklaring

Bij ondertekening en terugsturen kan ACTIEF gevraagd worden om de nieuwsbrief te ontvangen.